March 6, 2020

วิธีป้องกันไวรัส COVID 19 ที่คุณ ก็สามารถ ทำได้ด้วยตัวเอง

วิธีป้องกันไวรัส COVID 19 ที่คุณ ก็สามารถ ทำได้ด้วยตัวเอง

?สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง? ✅ แจ้งการเดินทางกลับแก่ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทางโทรศัพท์ทันทีเพื่อลางาน ✅ หยุดทำงาน และควรอยู่บ้านหรือพื้นที่ส่วนตัว เป็นเวลา 14 วัน นับจากเดินทางถึงประเทศไทย ✅ แยกพื้นที่อาศัย…