Coaster

เริ่มต้น

1,960,000 บาท

White

เกรด

Coaster

ราคามาตราฐาน 1,960,000 บาท

รถโดยสารอเนกประสงค์ ความลงตัวของการเดินทาง

ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายตลอดการเดินทาง

ขุมพลังแรง เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 4.0 ลิตร

เทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัย จากประเทศญี่ปุ่น